Coinhako - Điều khoản sử dụng

Chỉnh sửa lần cuối: 05 tháng 10 năm 2021
Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập, sử dụng hoặc chọn "Tôi đồng ý" với bất kỳ dịch vụ được cung cấp bởi Công ty Hako Tech Pte. Ltd. ("Coinhako") hoặc một trong các đối tác của Coinhako thông qua trang web (https://www.coinhako.com), các ứng dụng di động của chúng tôi hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác được cung cấp bởi Coinhako hoặc các chi nhánh của Coinhako (gọi chung là "Dịch vụ") bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện có trong bản Điều khoản Sử dụng này (được tham chiếu ở đây là "các Điều khoản" hoặc "Thỏa thuận"), cũng như Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của điều khoản thì bạn không thể sử dụng Dịch vụ.

Bạn nên biết rằng rủi ro thua lỗ trong giao dịch hoặc nắm giữ các tài sản kỹ thuật số có thể rất lớn. Tương tự mọi loại tài sản, giá trị của Tài sản kỹ thuật số có thể tăng hoặc giảm và có thể có rủi ro mất mát đáng kể khi mua, bán, nắm giữ hoặc đầu tư vào loại Tài sản kỹ thuật số. Bạn nên cân nhắc cẩn thận việc giao dịch hoặc nắm giữ Tài sản kỹ thuật số có phù hợp với mình hay không tùy theo điều kiện tài chính của bạn.

1. Điều kiện Thoả thuận

Coinhako có quyền đưa ra quyết định cuối cùng về việc sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Coinhako sẽ cung cấp thông báo về những thay đổi này bằng cách cập nhật Điều khoản sửa đổi trên trang web https://coinhako.com/terms-of-service/vn và thay đổi ngày "[Sửa đổi lần cuối]" trên trang này. Bất kỳ và tất cả các sửa đổi hoặc thay đổi đối với các Điều khoản này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được thông báo trên trang web hoặc phát hành cho người dùng. Do đó, việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Coinhako có ý nghĩa như sự chấp nhận thỏa thuận và quy tắc sau sửa đổi, đồng nghĩa với việc bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ sửa đổi nào đối với các Điều khoản này, bạn có thể cân nhắc việc ngưng sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại các Điều khoản để đảm bảo bạn hiểu các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ.

2. Điều kiện sử dụng

Bằng cách đăng ký sử dụng Tài khoản Coinhako (như được định nghĩa trong Phần 3 bên dưới), bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn:

 1. ít nhất 18 tuổi hoặc đủ tuổi hợp pháp để tạo hợp đồng ràng buộc theo luật hiện hành và hiện cư trú tại quốc gia mà dịch vụ Coinhako và các dịch vụ có liên quan có thể truy cập, sử dụng được;
 2. là một cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức có đầy đủ năng lực pháp lý và thẩm quyền để tham gia vào các Điều khoản này;
 3. chưa từng bị tạm ngưng hoặc bị xóa khỏi việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi;
 4. hiện tại không có Tài khoản Coinhako,
 5. không phải là công dân Hoa Kỳ;

Nếu bạn tham gia vào các Điều khoản này thay mặt cho pháp nhân mà bạn là nhân viên hoặc đại lý, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền và thẩm quyền cần thiết để ràng buộc trách nhiệm với pháp nhân đó.

3. Thiết lập Tài khoản

3.1. Việc đăng ký Tài khoản Coinhako.

Để sử dụng Dịch vụ Coinhako, bạn sẽ cần đăng ký tài khoản Coinhako ("Tài khoản Coinhako") bằng cách cung cấp tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn và chấp nhận Điều khoản Sử dụng và Chính sách bảo mật. Theo quyết định riêng của chúng tôi, Coinhako có thể từ chối mở tài khoản cho bạn.

Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ Coinhako và cho bất kỳ hoạt động hoặc hành động nào thông qua mật khẩu của bạn, cho dù mật khẩu của bạn là để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hay dịch vụ của bên thứ ba. Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi biết về bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

Khi bạn tạo tài khoản tại Coinhako, bạn phải cam kết và đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật mọi lúc. Việc không tuân thủ có thể xem như cấu thành vi phạm Điều khoản và có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi bị chấm dứt ngay lập tức. Mỗi tài khoản đăng ký chỉ dành cho một người dùng duy nhất và mỗi Người dùng (kể cả đối với bất kỳ Người dùng nào là doanh nghiệp hoặc pháp nhân) chỉ có thể duy trì một Tài khoản đang hoạt động với Coinhako và không thể chuyển nhượng cho bất kỳ bên nào khác. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động xảy ra trong Tài khoản Coinhako của mình. Bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào sẽ được xem là vi phạm các Điều khoản này và phải chịu trách nhiệm chấm dứt ngay lập tức.

3.2. Quyền truy cập của bên thứ ba

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Coinhako. Coinhako không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc hành vi của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Bạn thừa nhận rằng việc cho phép bên thứ ba thực hiện các hành động cụ thể thay mặt bạn sẽ không giảm thiểu bất kỳ trách nhiệm nào của bạn theo Thỏa thuận này. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hành vi hoặc thiếu sót của bất kỳ bên thứ ba nào có quyền truy cập vào Tài khoản Coinhako của bạn và bất kỳ hành động nào của bên thứ ba đó sẽ được coi là hành động được bạn cho phép.

Hơn nữa, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không yêu cầu Coinhako chịu trách nhiệm và sẽ bồi thường cho Coinhako bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành động hoặc thiếu sót của bất kỳ bên thứ ba nào có quyền truy cập vào Tài khoản Coinhako của bạn hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc sự phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ như vậy có sẵn hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị bạn nên đọc kĩ tất cả những điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

3.3 Xác minh Danh tính

Với việc đăng ký tài khoản trên Coinhako, bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân được yêu cầu cho mục đích xác minh danh tính. Thông tin này được sử dụng đặc biệt với mục đích phát hiện các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận và các tội phạm tài chính khác qua nền tảng Coinhako. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin này theo Chính sách Bảo mật đã đăng tải của chúng tôi. Ngoài việc cung cấp thông tin này, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuân thủ các tiêu chuẩn chung toàn cầu về lưu trữ dữ liệu, bạn đồng ý cho phép chúng tôi lưu trữ hồ sơ về những thông tin đó trong suốt thời gian tài khoản của bạn cộng thêm năm (05) năm sau khi đóng tài khoản. Bạn cũng cho phép chúng tôi thực hiện các yêu cầu, trực tiếp hoặc thông qua các bên thứ ba, được cho là cần thiết để xác minh danh tính của bạn hoặc để bảo vệ bạn và / hoặc chúng tôi chống lại các tội phạm và gian lận tài chính.

Thông tin xác minh danh tính mà chúng tôi yêu cầu có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Tên, Địa chỉ email, Thông tin liên hệ, Số điện thoại, Tên người dùng, Danh tính cá nhân do Chính phủ cấp, Ngày sinh và các thông tin khác được thu thập tại thời điểm đăng ký tài khoản. Khi cung cấp thông tin bắt buộc này, bạn xác nhận rằng thông tin này là chính xác và đã được xác thực. Sau khi đăng ký, bạn phải đảm bảo rằng thông tin là trung thực, đầy đủ và cập nhật kịp thời khi có bất kỳ thay đổi nào. Nếu có bất kỳ nghi ngờ hợp lý nào rằng bất kỳ thông tin nào do bạn cung cấp là sai, không trung thực, lỗi thời hoặc không đầy đủ, Coinhako sẽ có quyền gửi cho bạn thông báo để yêu cầu chỉnh sửa, xóa thông tin liên quan trực tiếp và, tùy từng trường hợp, có thể chấm dứt tất cả hoặc một phần của Dịch vụ cho bạn. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi tổn thất hoặc chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ Coinhako nếu bạn không thể liên lạc được qua thông tin liên hệ được cung cấp. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có nghĩa vụ cập nhật tất cả thông tin được cung cấp nếu có bất kỳ thay đổi nào.

Bằng cách đăng ký Tài khoản Coinhako, bạn cho phép Coinhako thực hiện các yêu cầu, cho dù trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba, mà Coinhako cho là cần thiết để xác minh danh tính của bạn hoặc bảo vệ bạn và / hoặc Coinhako chống lại gian lận hoặc các tội phạm tài chính khác và thực hiện hành động hợp lý nếu Coinhako xét thấy cần thiết dựa trên kết quả của các cuộc điều tra đó. Khi chúng tôi thực hiện các yêu cầu này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các cơ quan kiểm tra tín dụng và phòng chống gian lận hoặc tội phạm tài chính và các cơ quan này có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chúng tôi. Đây chỉ là kiểm tra danh tính và sẽ không có ảnh hưởng xấu đến xếp hạng tín dụng của bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu bạn chờ đợi một khoảng thời gian sau khi hoàn thành giao dịch trước khi cho phép bạn sử dụng thêm Dịch vụ Coinhako và / hoặc trước khi cho phép bạn tham gia vào các giao dịch vượt quá giới hạn khối lượng giao dịch nhất định.

4. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

4.1 Giấy phép

Nếu bạn tiếp tục tuân thủ các điều khoản và điều kiện rõ ràng của các Điều khoản này, Coinhako cung cấp cho bạn giấy phép có thể thu hồi, có giới hạn, không tính phí bản quyền, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và không thể dùng để cấp phép lại, để truy cập và sử dụng Dịch vụ của Coinhako trên máy tính của bạn hoặc thiết bị tương thích với internet khác chỉ dành cho mục đích sử dụng nội bộ, cá nhân của bạn. Bạn không được phép sử dụng Dịch vụ để bán lại hoặc sử dụng cho mục đích thương mại, bao gồm cả việc thực hiện giao dịch thay mặt cho một cá nhân hoặc tổ chức khác. Tất cả việc sử dụng như vậy đều bị nghiêm cấm rõ ràng và được xem là một hành vi vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản này. Coinhako sở hữu quyền quyết định cuối cùng về cơ cấu điều khoản, định dạng và các tính năng của cũng như các đặc quyền sử dụng Dịch vụ. Tất cả các quyền không được liệt kê rõ ràng theo các Điều khoản này đều được bảo lưu. Theo đó, bạn bị cấm sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào không được các Điều khoản này cho phép một cách chính xác và rõ ràng.

Các Điều khoản này chỉ cung cấp một giấy phép hạn chế để truy cập và sử dụng Dịch vụ. Theo đó, bạn đồng ý rằng Coinhako không chuyển quyền sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ hoặc tên thương hiệu trong và đối với Dịch vụ hoặc bất kỳ tài sản trí tuệ nào của Coinhako cho bạn hoặc bất kỳ ai khác liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. Tất cả văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, giao diện trực quan, ảnh, âm thanh, tác phẩm nghệ thuật, mã code máy tính (bao gồm mã html), chương trình, phần mềm, sản phẩm, thông tin và tài liệu cũng như thiết kế, cấu trúc, lựa chọn, phối hợp, biểu hiện, "giao diện và cảm nhận", và sự sắp xếp của bất kỳ nội dung nào có sẵn hoặc có thông qua Dịch vụ đều do Coinhako hoặc các thành viên, phụ huynh, người cấp phép hoặc chi nhánh của Coinhako sở hữu độc quyền, kiểm soát và cấp phép.

Coinhako sẽ sở hữu bất kỳ phản hồi, đề xuất, ý tưởng hoặc thông tin hoặc tài liệu khác liên quan đến Coinhako hoặc các Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, cho dù bằng email, thông qua Dịch vụ hoặc bằng cách khác (gọi chung là "Phản hồi"). Theo đây, bạn chuyển nhượng cho Coinhako tất cả quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với Phản hồi cùng với tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan. Bạn sẽ không có quyền và theo đây từ bỏ mọi yêu cầu, xác nhận hoặc bồi thường dựa trên bất kỳ Phản hồi nào hoặc bất kỳ sửa đổi nào được thực hiện dựa trên bất kỳ Phản hồi nào.

4.2. Các hạn chế

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý và giao ước tuân theo những điều sau:

 1. Tất cả các hoạt động mà bạn thực hiện trong quá trình sử dụng Dịch vụ sẽ tuân thủ các yêu cầu của luật, quy định hiện hành, cũng như các nguyên tắc khác nhau của Coinhako;
 2. Tất cả các hoạt động mà bạn thực hiện trong quá trình sử dụng Dịch vụ sẽ tuân thủ các yêu cầu của luật, quy định hiện hành, cũng như các nguyên tắc khác nhau của Coinhako;
 3. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ để tham gia thao túng thị trường (chẳng hạn như kế hoạch bơm và bán phá giá, chạy trước (front-running), giao dịch rửa (wash trade), lệnh giả (spoofing), phân lớp (layer), giao dịch xoay phí (churning) và trích nhồi (quote stuffing)
 4. Việc sử dụng dữ liệu Coinhako cho mục đích thương mại sau đây bị cấm trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản từ Coinhako:
  • Trao đổi các dịch vụ sử dụng báo giá hoặc thông tin giá từ Coinhako;
  • Nguồn cấp dữ liệu hoặc các dịch vụ luồng dữ liệu sử dụng bất kỳ giá hoặc dữ liệu báo giá nào từ Coinhako;
  • Bất kỳ trang web / ứng dụng / dịch vụ nào khác tính phí hoặc kiếm tiền thương mại (bao gồm thông qua quảng cáo hoặc phí giới thiệu), dữ liệu giá hoặc báo giá thu được từ Coinhako;
 5. Bạn không được sửa đổi, tái sản xuất, sao chép, sao chép, tải xuống, lưu trữ, truyền thêm, phổ biến, chuyển giao, tháo rời, phát sóng, xuất bản, xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo hoặc nhãn độc quyền, giấy phép, giấy phép con, bán, nhân bản, khung, thuê, cho thuê , nhãn hiệu riêng, cấp quyền lợi bảo mật, tạo các sản phẩm phái sinh hoặc khai thác các Thuộc tính hoặc bất kỳ phần nào của Thuộc tính mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Coinhako;
 6. Bạn không được (i) sử dụng bất kỳ deep link (liên kết sâu), page scrape (quét trang), rô bốt, công cụ thu thập dữ liệu hoặc thiết bị, chương trình, tập lệnh, thuật toán hoặc phương pháp tự động khác, hoặc bất kỳ quy trình thủ công tương tự hoặc tương đương nào, để truy cập , thu thập, sao chép hoặc giám sát bất kỳ phần nào của Thuộc tính hoặc theo bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày của Dịch vụ để lấy hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu, tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp có chủ đích thông qua Dịch vụ, (ii) cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần hoặc tính năng nào của Thuộc tính hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào khác được kết nối với Dịch vụ hoặc với bất kỳ máy chủ Coinhako nào hoặc đến bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Dịch vụ, bằng cách hack, dò mật khẩu, hoặc bất kỳ phương tiện bất hợp pháp hoặc bị cấm nào khác, (iii) thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của Dịch vụ hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Thuộc tính, cũng như vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực trên Dịch vụ hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối tới Dịch vụ, (iv) tra cứu ngược lại, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi bất kỳ thông tin nào về bất kỳ người dùng nào khác hoặc khách truy cập vào Dịch vụ, (v) thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt một lượng lớn không hợp lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của Dịch vụ hoặc hệ thống hoặc mạng của Coinhako hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào được kết nối với Dịch vụ, (v) sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ hoặc bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên Dịch vụ hoặc với việc sử dụng của bất kỳ người nào khác của Dịch vụ, (vi) giả mạo tiêu đề, mạo danh một người hoặc thao túng số nhận dạng để che giấu danh tính của bạn hoặc nguồn gốc của bất kỳ thông báo hoặc nội dung truyền tải nào bạn gửi đến Dịch vụ hoặc (vii) sử dụng Dịch vụ theo cách bất hợp pháp;

Bằng cách truy cập Dịch vụ, bạn đồng ý rằng Coinhako sẽ có quyền điều tra bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản này, đơn phương xác định xem bạn có vi phạm các Điều khoản này hay không và thực hiện các hành động để áp dụng các quy tắc liên quan mà không cần nhận được sự đồng ý của bạn hoặc thông báo trước cho bạn.

Ví dụ về các hành động như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Chặn và đóng các lệnh giao dịch
 • Đóng băng tài khoản
 • Trình báo sự việc với cơ quan chức năng
 • Công bố các vi phạm bị cáo buộc và các hành động đã được thực hiện
 • Xóa bất kỳ thông tin vi phạm nào bạn đã công bố

5. Giao dịch Tài sản Kỹ thuật số

Các Lệnh giao dịch tức thì sẽ được thực hiện thông qua các Đối tác cung cấp thanh khoản tài khoản số của chúng tôi, dựa trên tính sẵn sàng vào thời điểm lệnh giao dịch được khởi tạo.

5.1 Khả năng cung cấp Lệnh Giao dịch tức thời

Coinhako có thể tạm huỷ lệnh giao dịch trong trường hợp thanh khoản hoặc các lý do khác đến từ thị trường, Coinhako sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất phát sinh do dịch vụ Lệnh Giao dịch tức thời không có sẵn.

5.2 Việc trì hoãn và huỷ Lệnh Giao dịch tức thời

Coinhako luôn cố gắng đảm bảo rằng lệnh Giao dịch Tức thời của bạn được xử lý càng sớm càng tốt, tuy nhiên, có thể có trường hợp lệnh giao dịch của bạn phải bị hủy do các vấn đề về hệ thống hoặc vấn đề mạng khiến chúng tôi không thể xử lý giao dịch. Coinhako sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc trì hoãn hoặc hủy bỏ Đơn đặt hàng tức thì của bạn.

6. Tính liêm chính của thị trường

6.1 Kết quả giao dịch cuối cùng

Theo Điều khoản 6.2 dưới đây, tất cả các kết quả Giao dịch là kết quả cuối cùng và không Nhà giao dịch nào có quyền đảo ngược hoặc hủy bỏ bất kỳ kết quả Giao dịch nào.

6.2. Đảo ngược, huỷ bỏ, sửa đổi hoặc bỏ qua kết quả giao dịch

Coinhako có thể, theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, đảo ngược, hủy bỏ, sửa đổi và/hoặc bỏ qua bất kỳ Giao dịch nào trong bất kỳ trường hợp nào và vì bất kỳ lý do gì hoặc không vì lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

 1. Coinhako được yêu cầu phải thực hiện như vậy theo bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở những nơi Coinhako được yêu cầu đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của Nhà giao dịch;
 2. Do lỗi kỹ thuật, Giao dịch không xảy ra như quy định trong các Quy tắc giao dịch này;
 3. Lệnh giao dịch được đặt bởi Nhà giao dịch, theo quyết định riêng của chúng tôi, đã tham gia vào việc lạm dụng nền tảng, ví dụ: Thao túng thị trường hoặc sử dụng API Coinhako để gây nên áp lực một cách bất hợp lý cho Nền tảng Coinhako;
 4. Các Lệnh giao dịch có lỗi rõ ràng liên quan đến giá, số lượng hoặc các thông số khác - "Giao dịch có lỗi rõ ràng". Khi xác định xem một giao dịch có phải là Giao dịch có lỗi rõ ràng hay không, Coinhako sẽ tính đến các trường hợp tại thời điểm giao dịch, nhu cầu duy trì tính toàn vẹn của thị trường và nhu cầu duy trì thị trường công bằng và có trật tự. Nhà giao dịch đồng ý và hiểu rằng nếu Coinhako xác định giao dịch là Giao dịch có lỗi rõ ràng, Coinhako có thể tuyên bố giao dịch đó là vô hiệu, toàn bộ hoặc một phần, ngay cả khi Nhà giao dịch và / hoặc bên kia không đồng ý hủy bỏ hoặc sửa đổi giao dịch đó ; và / hoặc
 5. vì lý do kỹ thuật hoặc để duy trì hoạt động bình thường của Nền tảng Coinhako, chúng tôi cần phải hoặc mong muốn làm như vậy;

Trong bất kỳ trường hợp nào, Người được bồi thường sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào (bao gồm mất lợi nhuận, kinh doanh hoặc cơ hội kinh doanh), thiệt hại hoặc chi phí mà bất kỳ Nhà đầu tư nào hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác phải chịu, phát sinh từ hoặc liên quan đến Quyết định của Coinhako để đảo ngược, hủy bỏ, sửa đổi và / hoặc bỏ qua bất kỳ Giao dịch nào.

6.3 Quyền truy cập vào nền tảng Coinhako

Tất cả các Nhà đầu tư đều có quyền truy cập ngang nhau vào các nền tảng Web của Coinhako. Coinhako không cung cấp quyền truy cập ưu tiên cho bất kỳ Nhà đầu tư nào.

Coinhako có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào được cho là phù hợp theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình để bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường. Các hành động như vậy bao gồm, nhưng không giới hạn ở, việc tạm dừng giao dịch, sửa đổi các thông số giảm thiểu rủi ro, hạn chế Nhà đầu tư truy cập vào Nền tảng Coinhako hoặc bất kỳ hành động nào khác mà Coinhako cho là phù hợp nhất.

6.4 Các gián đoạn

Nếu các lý do kỹ thuật ngăn cản hoặc làm giảm tải khả năng của Nhà đầu tư trong việc đặt hoặc hủy Lệnh giao dịch, ngăn chặn hoặc làm suy giảm quyền truy cập vào Web, các công cụ phù hợp, hoặc các hệ thống hoặc quy trình khác, thì Coinhako có quyền thực hiện một hoặc nhiều hành động sau:

 1. Vô hiệu hóa hoặc tạm dừng tính năng Gửi hoặc Rút Tài sản;
 2. Đảo ngược, hủy bỏ, sửa đổi và/hoặc bỏ qua các Giao dịch đang mở;
 3. Vô hiệu hóa hoặc tạm dừng tính năng tạo giao dịch mới;
 4. Vô hiệu hóa hoặc đình chỉ bất kỳ mục nhập, hoàn thành và / hoặc quyết toán bất kỳ Giao dịch nào;
 5. Vô hiệu hóa hoặc đình chỉ việc Đăng ký tài khoản;
 6. Vô hiệu hóa hoặc đình chỉ khả năng truy cập vào Web Coinhako;

6.5 Sụp đổ chớp nhoáng (flash crash) và ngắt mạch thị trường (Circuit Breaker)

Coinhako không sử dụng công cụ ngắt mạch thị trường hoặc tạm dừng giao dịch tự động dựa trên các khoảng giá được xác định trước. Như đã thông báo trong Phần 6.3.2 và 6.4, Hoạt động của Coinhako, theo quyết định của mình, có thể bao gồm tạm dừng giao dịch.

6.6 Nghiêm cấm giao dịch sai và thao túng thị trường

6.6.1 Mọi nhà đầu tư bị cấm tham gia vào Thao túng thị trường.

6.6.2 Thao túng thị trường dưới bất kỳ hình thức nào đều bị nghiêm cấm. Thao túng Thị trường được định nghĩa là bất kỳ hành động hoặc giao dịch được thực hiện, hoặc bất kỳ hành vi nào, bởi bất kỳ người tham gia thị trường nào hoặc một người hành động phối hợp với (các) người tham gia nhằm: hoặc gây ra, hoặc có khả năng:

 1. Lừa dối hoặc đánh lừa các Nhà giao dịch khác:
  1. về giao dịch đang hoạt động trong bất kỳ Tài sản kỹ thuật số nào trên Nền tảng Coinhako; hoặc là
  2. về thị trường hoặc giá của bất kỳ Tài sản kỹ thuật số nào được giao dịch trên Nền tảng Coinhako
 2. Kiểm soát hoặc thao túng một cách giả tạo giá hoặc khối lượng giao dịch của Tài sản kỹ thuật số, bao gồm nhưng không giới hạn việc duy trì, thổi phồng, làm giảm giá trị hoặc gây ra biến động giá thị trường của Tài sản kỹ thuật số; or
 3. Hỗ trợ, tiếp tay, kích hoạt, tài trợ, hỗ trợ hoặc tham gia một trong những điều trên;

Để tránh nghi ngờ, Thao túng thị trường có thể bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ hành động nào được thực hiện từ hoặc thực hiện trên Nền tảng Coinhako và / hoặc bên ngoài Nền tảng Coinhako.

6.6.3 Thao túng thị trường bao gồm nhưng không giới hạn: Chạy trước (Front-running), Giao dịch rửa (Wash trade), Lệnh giả (Spoofing), phân lớp, Giao dịch xoay phí (Churning) và trích nhồi (Quote stuffing)

6.6.4 Nhà giao dịch cũng không được thực hiện, tham gia, liên quan đến hoặc thực hiện, trực tiếp hoặc gián tiếp, hai (02) hoặc nhiều Giao dịch trong Tài sản kỹ thuật số tạo thành các Giao dịch có hoặc có khả năng có tác động tăng, giảm, duy trì hoặc ổn định giá của Tài sản kỹ thuật số, với mục đích khuyến khích người khác mua hoặc bán Tài sản kỹ thuật số đó.

6.7 Tuyên bố sai hoặc gây hiểu lầm

Nhà đầu tư bị cấm đưa ra những tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm hoặc phổ biến thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm về một vấn đề cụ thể và có khả năng:

 1. để lôi kéo người khác mua hoặc bán Tài sản kỹ thuật số; hoặc là
 2. để có tác động (cho dù đáng kể hay không) tạo ra tăng, giảm, duy trì hoặc ổn định giá thị trường của Tài sản kỹ thuật số.

6.8. Việc sử dụng các thiết bị lừa đảo và thao túng

 1. sử dụng bất kỳ thiết bị, kế hoạch hoặc kỹ xảo nào để lừa đảo;
 2. tham gia vào bất kỳ hành động, thực tiễn hoặc quá trình kinh doanh nào hoạt động gian lận hoặc lừa dối, hoặc có khả năng hoạt động gian lận hoặc lừa dối bất kỳ cá nhân nào;
 3. đưa ra bất kỳ tuyên bố nào mà Nhà đầu tư biết là sai trong một vấn đề cụ thể; hoặc là
 4. bỏ qua sự kiện quan trọng cần thiết để làm cho các tuyên bố được đưa ra, trong hoàn cảnh mà chúng được đưa ra, gây hiểu lầm.

6.9 Quyền truy cập của nhân viên Coinhako

Các chính sách của Coinhako cấm tất cả nhân viên của Coinhako sử dụng thông tin nội bộ, công ty hoặc thông tin độc quyền để giao dịch Tài sản kỹ thuật số.

7. Thời gian ngừng hoạt động và Bảo trì

Coinhako có thể không sẵn sàng giao dịch trong thời gian bảo trì theo lịch trình hoặc thời gian ngừng hoạt động đột xuất.

Coinhako không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự bất tiện hoặc tổn thất nào đối với nhà đầu tư do Thời gian ngừng hoạt động. Sau Thời gian ngừng hoạt động, khi các dịch vụ tiếp tục hoạt động, điều kiện thị trường và giá cả có thể thay đổi đáng kể so với điều kiện thị trường và giá cả trước Thời gian ngừng hoạt động đó.

8. Giới hạn giao dịch và Xác minh thông tin nâng cao

8.1 Giới hạn giao dịch

Việc sử dụng tất cả các Dịch vụ của Coinhako phải tuân theo giới hạn về khối lượng, được nêu bằng VND hoặc tiền tệ pháp lệnh khác hoặc Tài sản kỹ thuật số, bạn có thể giao dịch hoặc chuyển khoản trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: hàng ngày). Vui lòng tham khảo trang hỗ trợ của chúng tôi về Số tiền tối thiểu, tối đa theo tiền Pháp lệnh để biết thêm chi tiết. Để xem các giới hạn của bạn, hãy đăng nhập vào Tài khoản Coinhako> Cài đặt chung. Giới hạn giao dịch của bạn có thể thay đổi tùy thuộc vào phương thức thanh toán, các bước xác minh bạn đã hoàn thành và các yếu tố khác. Chúng tôi có quyền thay đổi các giới hạn áp dụng khi chúng tôi thấy cần thiết. Nếu bạn muốn tăng giới hạn của mình vượt quá số tiền đã đăng, bạn có thể gửi yêu cầu tại https://help.coinhako.com/portal/en/newticket?departmentId=668860000000006907

8.2 Xác minh thông tin nâng cao

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin bổ sung về bản thân hoặc doanh nghiệp của bạn nếu bạn muốn nâng cao các hạn mức ở tài khoản của mình ("Xác minh thông tin nâng cao"). Chúng tôi có quyền tính phí cho bạn các chi phí và lệ phí liên quan để hoàn tất Xác minh Nâng cao, nếu chúng tôi có ý định làm như vậy, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn để bạn có thể quyết định xem bạn có muốn tiếp tục yêu cầu hay không. Theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể từ chối tăng giới hạn của bạn hoặc chúng tôi có thể giảm giới hạn của bạn vào lần tiếp theo ngay cả khi bạn đã hoàn thành Xác minh thông tin nâng cao.

9. Tiết lộ rủi ro; Giả định về Rủi ro; việc Phát hành Coinhako

Giao dịch Tài sản kỹ thuật số và sử dụng các Dịch vụ khác do Coinhako cung cấp, có rủi ro đáng kể và khả năng thiệt hại tài chính, bao gồm nhưng không giới hạn những điều sau đây:

 1. Các tính năng, chức năng, đặc điểm, hoạt động, sử dụng và các thuộc tính khác của bất kỳ Tài sản kỹ thuật số nào ("Thuộc tính Tài sản") và phần mềm, mạng, giao thức, hệ thống và công nghệ khác (bao gồm, nếu có, bất kỳ chuỗi khối nào) ("Công nghệ cơ bản" ) được sử dụng để quản lý, tạo, phát hành, chuyển, hủy, sử dụng hoặc giao dịch trong bất kỳ Tài sản kỹ thuật số nào có thể phức tạp, kỹ thuật hoặc khó hiểu hoặc khó đánh giá.
 2. Bất kỳ Tài sản kỹ thuật số nào và Công nghệ cơ bản của nó có thể dễ dàng bị tấn công vào tính bảo mật, tính toàn vẹn hoặc hoạt động của Tài sản kỹ thuật số hoặc Công nghệ cơ bản của nó ("Các cuộc tấn công"), bao gồm cả các cuộc tấn công sử dụng sức mạnh tính toán đủ để áp đảo hoạt động bình thường của một chuỗi khối hoặc Công nghệ ngầm nào khác.
 3. Bất kỳ Tài sản Kỹ thuật số hoặc Công nghệ nào có thể thay đổi hoặc ngừng hoạt động như dự kiến do thay đổi được thực hiện đối với Công nghệ, thay đổi được thực hiện bằng cách sử dụng các tính năng hoặc chức năng được tích hợp trong Công nghệ hoặc thay đổi do bị Tấn công. Những thay đổi này có thể bao gồm nhưng không giới hạn, chia tách (fork), hoàn trả (rollback) của Tài sản kỹ thuật số hoặc blockchain.
 4. Bất kỳ Tài sản kỹ thuật số nào cũng có thể bị hủy, bị mất hoặc bị chi tiêu gấp đôi, hoặc nếu không thì sẽ mất hết hoặc hầu hết giá trị của chúng do các đợt fork, hoàn trả, Tấn công, các thay đổi đối với Tài sản Kỹ thuật số hoặc việc Tài sản Kỹ thuật số không hoạt động như dự định.
 5. Coinhako có thể tạm ngừng hoặc ngừng hỗ trợ chuyển, lưu trữ hoặc giao dịch bất kỳ Tài sản kỹ thuật số nào vào bất kỳ lúc nào theo quyết định của Coinhako. Các sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ khác cũng có thể làm như vậy.
 6. Coinhako có thể không hỗ trợ metacoin, colored hoặc các Tài sản kỹ thuật số khác hoặc các chuỗi phụ có liên quan của chúng hoặc Công nghệ cơ bản khác dựa trên fork, cải tiến hoặc phái sinh của Tài sản kỹ thuật số hoặc Công nghệ cơ bản khác ("Giao thức phái sinh") ngay cả khi Giao thức phái sinh dựa trên Tài sản kỹ thuật số được Coinhako hỗ trợ. Các sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác cũng có thể làm tương tự.
 7. Coinhako có thể ngừng / tạm dừng hỗ trợ Tài sản trong quá trình nâng cấp mạng lưới và thay đổi mạng lưới (thay đổi mainnet).
 8. Coinhako sẽ không đảm bảo hỗ trợ tất cả các mạng lưới có sẵn của một Tài sản.
 9. Toàn bộ số dư hiển thị trong tài khoản Coinhako có thể không thể giao dịch hoặc rút được do các giới hạn rõ ràng.
 10. Coinhako có thể không hỗ trợ chi trả cổ tức cho tất cả các Tài sản.
 11. Việc gửi và rút tiền có thể không diễn ra ngay lập tức, Coinhako không chịu trách nhiệm về bất kỳ biến động giá nào trong thời gian đó và tổn thất phát sinh.
 12. Coinhako có thể trì hoãn hoặc từ chối ghi có các khoản tiền gửi của bạn vì bất kỳ lý do nào bao gồm nếu Coinhako nghi ngờ bất kỳ tài khoản nào như vậy vi phạm các Điều khoản này, Chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc bất kỳ luật và quy định hiện hành nào.
 13. Coinhako có thể tạm ngừng hoặc từ chối các yêu cầu giao dịch của bạn, tạm ngừng hoặc ngừng hỗ trợ cho Tài sản kỹ thuật số, hoặc tạm dừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ để tuân thủ luật hoặc quy định hiện hành hoặc lệnh từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ khác, vì các lý do khác như được nêu rõ trong các Điều khoản này hoặc theo quyết định khác của Coinhako.
 14. Bạn có thể không rút được Tài sản kỹ thuật số trước khi Coinhako ngừng hỗ trợ chuyển bất kỳ Tài sản kỹ thuật số, dẫn đến việc mất bất kỳ Tài sản kỹ thuật số đó còn lại trong Tài khoản Coinhako của bạn.
 15. Bất kỳ Tài sản kỹ thuật số nào có thể giảm giá trị hoặc mất tất cả giá trị của nó do các yếu tố khác nhau bao gồm phát hiện hành vi sai trái, thao túng thị trường, thay đổi đối với Thuộc tính Tài sản hoặc giá trị đánh giá của Thuộc tính Tài sản, Các cuộc tấn công, đình chỉ hoặc ngừng hỗ trợ Tài sản kỹ thuật số của Coinhako hoặc các sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác và các yếu tố khác ngoài tầm kiểm soát của Coinhako.
 16. Bất kỳ Tài sản kỹ thuật số nào có thể giảm giá trị hoặc mất tất cả giá trị của nó do hoạt động lập pháp hoặc quản lý hoặc hành động khác của chính phủ. Quy định của chính phủ về Tài sản kỹ thuật số vẫn chưa được giải quyết và đang phát triển nhanh chóng.
 17. Bất kỳ Tài sản kỹ thuật số nào cũng có thể bị mất nếu được gửi đến sai địa chỉ (ví dụ: nhưng không giới hạn, nếu địa chỉ được định dạng không đúng, có lỗi hoặc được sử dụng cho một loại Tài sản kỹ thuật số khác).
 18. Bạn có thể bị chặn gửi yêu cầu giao dịch, hoặc yêu cầu giao dịch hoặc email của bạn có thể không được Coinhako hoặc Dịch vụ nhận được do các vấn đề về phần cứng, phần mềm hoặc dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn, Internet và các vấn đề kết nối mạng khác).
 19. Yêu cầu giao dịch hoặc email của bạn tới Coinhako hoặc các Dịch vụ có thể bị mất, bị chặn hoặc bị thay đổi trong quá trình truyền tải.
 20. Các bên thứ ba trái phép có thể truy cập hoặc sử dụng Tài khoản Coinhako của bạn và thực hiện các giao dịch mà bạn không biết hoặc không được phép, bằng cách lấy mật khẩu cho Tài khoản Coinhako của bạn, có được quyền kiểm soát đối với một thiết bị hoặc tài khoản khác mà bạn sử dụng liên quan đến bất kỳ biện pháp bảo mật nâng cao nào được bật cho tài khoản của bạn , hoặc bằng các phương pháp khác.
 21. Độ trễ truyền lưu trữ tiền tệ kỹ thuật số. Coinhako lưu trữ khóa cá nhân Tài sản kỹ thuật số một cách an toàn, kết hợp giữa lưu trữ trực tuyến và ngoại tuyến, đây là phương tiện mà bạn có thể phê duyệt một cách an toàn Giao dịch Tài sản kỹ thuật số. Do các giao thức bảo mật của chúng tôi, chúng tôi có thể cần thiết phải truy xuất khóa cá nhân hoặc thông tin liên quan từ bộ nhớ ngoại tuyến để tạo điều kiện cho Giao dịch Tài sản kỹ thuật số theo hướng dẫn của bạn và bạn thừa nhận rằng điều này có thể trì hoãn việc bắt đầu hoặc ghi có Giao dịch Tài sản Kỹ thuật số như vậy.

Các rủi ro được mô tả trong điều này có thể dẫn đến mất Tài sản kỹ thuật số, giảm hoặc mất tất cả giá trị đối với Tài sản kỹ thuật số, không thể truy cập hoặc chuyển Tài sản kỹ thuật số, không có khả năng giao dịch Tài sản kỹ thuật số, không có khả năng nhận được lợi ích tài chính dành cho chủ sở hữu Tài sản kỹ thuật số khác, và các tổn thất tài chính khác cho bạn. Bạn thừa nhận rằng những rủi ro này nằm ngoài phạm vi có thể bị ảnh hưởng bởi các hành động của Coinhako. Do đó, Coinhako sẽ không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ rủi ro nào như vậy.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có (a) chuyên môn kỹ thuật cần thiết và khả năng xem xét, đánh giá tính bảo mật, tính toàn vẹn và hoạt động của bất kỳ Tài sản kỹ thuật số nào mà bạn quyết định mua hoặc giao dịch; và (b) kiến thức, kinh nghiệm, sự hiểu biết, lời khuyên chuyên nghiệp và thông tin để đưa ra đánh giá của riêng bạn về giá trị và rủi ro của bất kỳ giao dịch hoặc Tài sản kỹ thuật số nào. Bạn chấp nhận rủi ro khi giao dịch Tài sản kỹ thuật số bằng cách sử dụng Dịch vụ và chịu trách nhiệm thực hiện phân tích độc lập của riêng bạn về các rủi ro cụ thể đối với Tài sản kỹ thuật số và Dịch vụ. Bạn không nên mua hoặc giao dịch bất kỳ Tài sản kỹ thuật số nào trừ khi bạn có đủ nguồn tài chính và đủ khả năng để mất tất cả giá trị của Tài sản kỹ thuật số.

Quyết định của Coinhako hỗ trợ chuyển, lưu trữ hoặc giao dịch bất kỳ Tài sản kỹ thuật số cụ thể nào thông qua Dịch vụ, không cho thấy sự chấp thuận hoặc từ chối của Coinhako đối với Tài sản kỹ thuật số hoặc tính toàn vẹn, bảo mật hoặc hoạt động của Tài sản kỹ thuật số hoặc Công nghệ cơ bản của nó. Các rủi ro liên quan đến Tài sản kỹ thuật số và giao dịch Tài sản kỹ thuật số áp dụng không liên quan đến quyết định của Coinhako hỗ trợ một Tài sản kỹ thuật số cụ thể. Coinhako không cung cấp lời khuyên giao dịch, không có bất kỳ nghĩa vụ ủy thác nào đối với bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác và không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về tính phù hợp của bất kỳ Tài sản kỹ thuật số nào do bạn giao dịch hoặc sở hữu.

10. Nỗ lực sửa lỗi

Coinhako có thể cố gắng sửa chữa, đảo ngược hoặc hủy bỏ bất kỳ Đơn hàng, Giao dịch, chuyển khoản hoặc giao dịch hoặc hoạt động nào khác mà Coinhako đã phát hiện ra rằng có lỗi, cho dù lỗi đó là do bạn, Coinhako hay bên thứ ba gây ra hay do sự cố kỹ thuật, sự cố hệ thống, lỗi phần mềm hoặc các vấn đề khác. Theo đây, bạn cho phép Coinhako thực hiện bất kỳ sự điều chỉnh, đảo ngược hoặc hủy bỏ nào được mô tả trước đó nếu và khi có thể theo quyết định riêng của mình. Coinhako không đảm bảo hoặc bảo đảm rằng bất kỳ nỗ lực nào như vậy sẽ thành công và sẽ không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với (các) lỗi đó hoặc bất kỳ nỗ lực sửa chữa nào.

11. Thay đổi, Tạm dừng, Chấm dứt và Hủy bỏ

11.1 Tạm dừng, Chấm dứt và Hủy bỏ

Bạn đồng ý rằng Coinhako sẽ có quyền đình chỉ tài khoản của bạn ngay lập tức (và bất kỳ tài khoản nào thuộc sở hữu có lợi của các tổ chức hoặc chi nhánh có liên quan), đóng băng hoặc khóa tiền trong tất cả các tài khoản đó và đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Coinhako vì bất kỳ lý do nào bao gồm nếu Coinhako nghi ngờ bất kỳ các tài khoản đó vi phạm các Điều khoản này, Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc bất kỳ luật và quy định hiện hành nào. Bạn đồng ý rằng Coinhako sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn đối với bất kỳ sửa đổi vĩnh viễn hoặc tạm thời nào, tạm ngưng hoặc chấm dứt Tài khoản Coinhako của bạn hoặc quyền truy cập vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ Coinhako. Coinhako sẽ có quyền lưu giữ và sử dụng dữ liệu giao dịch hoặc thông tin khác liên quan đến các tài khoản đó. Các biện pháp kiểm soát tài khoản trên cũng có thể được áp dụng trong các trường hợp sau:

 1. Theo ý kiến của chúng tôi, chúng tôi phải làm như vậy theo luật, quy định hiện hành hoặc bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào khác mà chúng tôi phải tuân theo trong bất kỳ quyền tài phán nào;
 2. Chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng chúng tôi cần phải làm như vậy để bảo vệ thương hiệu của mình;
 3. Chúng tôi nghi ngờ bạn có hành động vi phạm Thỏa thuận này một cách hợp lý;
 4. Chúng tôi phát hiện hoạt động bất thường trong tài khoản;
 5. Chúng tôi phát hiện truy cập trái phép vào tài khoản;
 6. Chúng tôi lo ngại rằng giao dịch có sai sót hoặc về tính bảo mật của Tài khoản Coinhako của bạn hoặc chúng tôi nghi ngờ Dịch vụ Coinhako đang được sử dụng theo cách gian lận hoặc trái phép;
 7. Chúng tôi nghi ngờ rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận hoặc bất kỳ tội phạm tài chính nào khác;
 8. Việc sử dụng Tài khoản Coinhako của bạn phải tuân theo bất kỳ vụ kiện tụng, điều tra hoặc thủ tục chính phủ nào đang chờ xử lý và / hoặc chúng tôi nhận thấy rủi ro cao về việc không tuân thủ pháp luật hoặc quy định liên quan đến hoạt động Tài khoản Coinhako của bạn; và / hoặc
 9. Bạn thực hiện bất kỳ hành động nào có thể phá vỡ sự kiểm soát của chúng tôi, chẳng hạn như mở nhiều Tài khoản Coinhako hoặc lạm dụng các chương trình khuyến mãi mà chúng tôi có thể cung cấp tùy từng thời điểm.
 10. Chúng tôi phải làm như vậy theo lệnh của tòa án hoặc lệnh của cơ quan quản lý / chính phủ.

Trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đây, Coinhako sẽ có quyền chấm dứt trực tiếp Thỏa thuận này bằng cách hủy Tài khoản Coinhako của bạn và sẽ có quyền đóng băng vĩnh viễn (hủy) các ủy quyền tài khoản của bạn trên Coinhako và rút Tài khoản Coinhako tương ứng:

 1. Sau khi Coinhako chấm dứt Dịch vụ cho bạn;
 2. Bạn bị cáo buộc đăng ký hoặc đăng ký lại bằng tên của bất kỳ người nào khác với tư cách là người dùng Coinhako, trực tiếp hoặc gián tiếp;
 3. Thông tin bạn đã cung cấp không trung thực, không chính xác, lỗi thời hoặc không đầy đủ;
 4. Khi các Điều khoản này được sửa đổi, bạn tuyên bố rõ ràng và thông báo cho Coinhako về việc bạn không sẵn sàng chấp nhận các Điều khoản sửa đổi;
 5. Bạn yêu cầu chấm dứt Dịch vụ;
 6. Và bất kỳ trường hợp nào khác mà Coinhako cho rằng nên chấm dứt các dịch vụ.

Nếu Tài khoản Coinhako của bạn bị chấm dứt, Tài khoản và thông tin giao dịch cần thiết để đáp ứng các tiêu chuẩn lưu giữ dữ liệu sẽ được lưu trữ an toàn trong ít nhất 5 năm. Ngoài ra, nếu một giao dịch chưa hoàn thành trong quá trình chấm dứt Tài khoản, Coinhako sẽ có quyền thông báo cho đối tác của bạn về tình hình tại thời điểm đó. Bạn xác nhận rằng người dùng đã thực hiện thoát tài khoản (quyền xóa theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Châu Âu (GDPR) hoặc các quy định tương đương khác) cũng sẽ phải tuân theo giao thức chấm dứt được nêu ở trên. Nếu Coinhako nhận được thông báo rằng bất kỳ khoản tiền nào được giữ trong Tài khoản của bạn bị cáo buộc là đã bị đánh cắp hoặc không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bạn, Coinhako có thể, nhưng không có nghĩa vụ, lưu giữ hành chính đối với các khoản tiền bị ảnh hưởng và Tài khoản của bạn.

Nếu Coinhako thực hiện giữ hành chính đối với một số hoặc tất cả các khoản tiền hoặc Tài khoản của bạn, Coinhako có thể tiếp tục giữ như vậy cho đến khi tranh chấp được giải quyết và bằng chứng về giải pháp được Coinhako chấp nhận đã được cung cấp cho Coinhako theo hình thức được Coinhako chấp nhận . Coinhako sẽ không liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào như vậy hoặc việc giải quyết tranh chấp. Bạn đồng ý rằng Coinhako sẽ không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ khoản giữ nào như vậy, hoặc việc bạn không thể rút tiền hoặc thực hiện các giao dịch trong khoảng thời gian bị niêm phong tài sản.

Nếu chúng tôi từ chối hoàn thành giao dịch và / hoặc tạm ngừng, hạn chế hoặc đóng Tài khoản Coinhako của bạn và / hoặc chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ Coinhako của bạn, chúng tôi sẽ (trừ khi chúng tôi làm như vậy là bất hợp pháp) thông báo cho bạn về các hành động của chúng tôi và lý do từ chối, đình chỉ hoặc đóng cửa, và khi thích hợp, với thủ tục sửa chữa bất kỳ sai sót thực tế nào dẫn đến việc từ chối, đình chỉ hoặc đóng cửa. Trong trường hợp chúng tôi từ chối hoàn thành giao dịch và / hoặc tạm ngưng Tài khoản Coinhako của bạn, chúng tôi sẽ hủy bỏ việc tạm ngưng hoặc hoàn tất giao dịch đó ngay khi có thể hợp lý một khi lý do từ chối và / hoặc tạm ngưng không còn nữa. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ cho phép bạn khôi phục giao dịch ở cùng mức giá hoặc theo các điều khoản tương tự như giao dịch bị tạm dừng, bị đảo ngược hoặc bị hủy.

Bạn thừa nhận rằng quyết định của chúng tôi thực hiện các hành động nhất định, bao gồm hạn chế quyền truy cập, tạm ngưng hoặc đóng Tài khoản Coinhako của bạn, có thể dựa trên các tiêu chí bảo mật cần thiết cho các mục đích của giao thức quản lý rủi ro và bảo mật của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải tiết lộ chi tiết về các thủ tục quản lý rủi ro và bảo mật cho bạn.

11.2 Kết quả của việc chấm dứt hoặc tạm ngừng

11.2.1 Số tiền còn lại sau khi chấm dứt tài khoản

Khi chấm dứt Thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ bị cấm theo luật hiện hành hoặc bởi bất kỳ tòa án hoặc lệnh nào khác mà Coinhako phải chịu ở bất kỳ khu vực tài phán nào.

Bạn không được phép sử dụng Dịch vụ Coinhako hoặc Tài khoản Coinhako của mình cho bất kỳ mục đích nào khác trong thời gian này và chúng tôi có thể, theo quyết định của mình, giới hạn chức năng của Dịch vụ đối với bạn cho phù hợp.

Bạn có thể hủy Tài khoản Coinhako của mình bất kỳ lúc nào bằng cách rút tất cả số dư và gửi yêu cầu đóng tài khoản tới hello@coinhako.com. Bạn sẽ không bị tính phí khi hủy Tài khoản Coinhako của mình, mặc dù bạn sẽ được yêu cầu thanh toán bất kỳ số tiền chưa thanh toán nào còn nợ cho chúng tôi (nếu có). Đồng nghĩa việc bạn cho phép chúng tôi hủy hoặc tạm dừng mọi giao dịch đang chờ xử lý tại thời điểm hủy.

11.2.2 Số dư còn lại sau khi chấm dứt Tài khoản do gian lận, vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các điều khoản này

Coinhako duy trì toàn quyền giám sát các khoản tiền và dữ liệu / thông tin của Người dùng và có thể được chuyển giao cho các cơ quan chính phủ trong trường hợp tài khoản bị đình chỉ / đóng do điều tra gian lận, điều tra vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các Điều khoản này.

12. Không đưa ra Lời khuyên đầu tư

Coinhako không phải là nhà môi giới, trung gian, đại lý hoặc cố vấn của bạn và không có mối quan hệ ủy thác hoặc nghĩa vụ đối với bạn liên quan đến bất kỳ giao dịch nào hoặc các quyết định hoặc hoạt động khác bị ảnh hưởng bởi bạn sử dụng Dịch vụ. Không có thông tin liên lạc hoặc thông tin nào mà Coinhako cung cấp cho bạn nhằm mục đích hoặc sẽ được coi là hoặc được hiểu là lời khuyên đầu tư, lời khuyên tài chính, lời khuyên giao dịch hoặc bất kỳ hình thức tư vấn nào khác. Tất cả các giao dịch được thực hiện tự động, dựa trên các thông số trong hướng dẫn giao dịch của bạn và theo quy trình thực hiện giao dịch đã đăng và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xác định xem bất kỳ khoản đầu tư, chiến lược đầu tư hoặc giao dịch liên quan nào có phù hợp với bạn hay không dựa trên mục tiêu đầu tư cá nhân của bạn hoàn cảnh tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro. Bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia pháp lý hoặc thuế về tình huống cụ thể của bạn. Coinhako không khuyến nghị bạn nên mua, kiếm, bán hoặc nắm giữ bất kỳ Tài sản kỹ thuật số nào. Trước khi đưa ra quyết định mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ Tài sản kỹ thuật số nào, bạn nên tiến hành thẩm định của riêng mình và tham khảo ý kiến cố vấn tài chính của bạn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Coinhako sẽ không chịu trách nhiệm về các quyết định bạn thực hiện để mua, bán hoặc nắm giữ Tài sản kỹ thuật số dựa trên thông tin được cung cấp bởi Coinhako.

13. Tuyên bố Trách nhiệm

13.1 Từ chối bảo hành

Trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành, các dịch vụ, tài liệu của Coinhako và bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc mặt hàng nào khác được cung cấp bởi hoặc thay mặt cho Coinhako được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và "khi có sẵn" và Coinhako từ chối rõ ràng, và bạn từ bỏ, bất kỳ và tất cả các bảo đảm khác dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu hoặc không vi phạm hoặc các bảo đảm phát sinh từ quá trình thực hiện, quá trình giao dịch hoặc sử dụng trong thương mại. Không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, Coinhako không đại diện hoặc đảm bảo rằng trang web, dịch vụ hoặc tài liệu của Coinhako là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, hiện tại, không có lỗi hoặc không có vi rút hoặc các thành phần có hại khác. Coinhako không đảm bảo rằng bất kỳ lệnh nào sẽ được thực hiện, chấp nhận, ghi lại hoặc vẫn mở. Ngoại trừ các tuyên bố rõ ràng được quy định trong thỏa thuận này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn không dựa vào bất kỳ tuyên bố hoặc hiểu biết nào khác, cho dù bằng văn bản hay bằng lời nói, về việc sử dụng và truy cập các dịch vụ của bạn. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, bạn hiểu và đồng ý rằng Coinhako sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) bất kỳ sự không chính xác, sai sót hoặc thiếu sót nào của dữ liệu giá tiền kỹ thuật số, (b) bất kỳ lỗi hoặc sự chậm trễ nào trong việc truyền dữ liệu đó, (c) gián đoạn trong bất kỳ dữ liệu nào như vậy và (d) bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do hành động, thiếu sót hoặc vi phạm thỏa thuận này của người dùng khác.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về các bảo đảm ngụ ý trong tài liệu này có thể không áp dụng nếu và trong phạm vi bị cấm theo luật hiện hành của cơ quan tài phán mà bạn cư trú.

13.2 Miễn trừ trách nhiệm về Thiệt hại và Phạm vi Trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, Coinhako, các chi nhánh của Coinhako và các cổ đông, thành viên, giám đốc, cán bộ, nhân viên, luật sư, đại lý, đại diện, nhà cung cấp hoặc nhà thầu tương ứng của họ sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ hình phạt ngẫu nhiên, gián tiếp, đặc biệt , thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý do hậu quả hoặc tương tự (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất dữ liệu, thông tin, doanh thu, lợi nhuận hoặc lợi ích kinh doanh hoặc tài chính khác) phát sinh từ hoặc liên quan đến các dịch vụ, bất kỳ hoạt động hoặc không hoạt động nào của dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc mặt hàng nào khác được cung cấp bởi hoặc thay mặt cho Coinhako và các chi nhánh của nó, cho dù theo hợp đồng, quy chế, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc giả thuyết khác ngay cả khi Coinhako đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó, ngoại trừ mức độ quyết định cuối cùng của tòa án rằng những thiệt hại đó là kết quả của sự cẩu thả, gian lận, hành vi sai trái cố ý hoặc cố ý vi phạm pháp luật của Coinhako. Một số quyền tài phán không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, do đó, giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.

Bất chấp những điều đã nói ở trên, trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý của Coinhako, các chi nhánh của nó và các cổ đông, thành viên, giám đốc, cán bộ, nhân viên, luật sư, đại lý, đại diện, nhà cung cấp hoặc nhà thầu phát sinh từ hoặc liên quan đến dịch vụ, bất kỳ hoạt động nào hoặc việc không thực hiện các dịch vụ, hoặc bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc mặt hàng nào khác được cung cấp bởi hoặc thay mặt cho Coinhako hoặc các chi nhánh của nó cho dù theo hợp đồng, quy chế, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc lý thuyết khác, sẽ không vượt quá số phí bạn trả cho Coinhako theo thỏa thuận này trong khoảng thời gian mười hai tháng ngay trước sự kiện làm phát sinh yêu cầu trách nhiệm.

13.3 Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và không gây tổn hại đến Coinhako, các chi nhánh, nhà thầu, người cấp phép và giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý tương ứng của họ khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại, hành động, tố tụng, điều tra, yêu cầu, kiện tụng, chi phí, chi phí và thiệt hại nào (bao gồm cả luật sư 'phí, tiền phạt hoặc hình phạt do bất kỳ cơ quan quản lý nào áp đặt) phát sinh từ hoặc liên quan đến (i) việc bạn sử dụng hoặc hành vi liên quan đến Dịch vụ, (ii) hành vi vi phạm của bạn hoặc việc chúng tôi thực thi các Điều khoản này, hoặc (iii) của bạn vi phạm bất kỳ luật, quy định hiện hành hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn có nghĩa vụ bồi thường cho Coinhako, các chi nhánh, nhà thầu, người cấp phép và giám đốc, cán bộ, nhân viên hoặc đại lý tương ứng của họ theo điều khoản này, Coinhako sẽ có quyền, theo quyết định riêng của mình, kiểm soát bất kỳ hành động hoặc quy trình nào và xác định liệu Coinhako có muốn thanh toán hay không, và nếu có, theo những điều khoản nào.

14. Bảo vệ dữ liệu

Bạn thừa nhận rằng chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn (nếu bạn là một cá nhân), và dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp (hoặc cung cấp trong tương lai) cho chúng tôi liên quan đến nhân viên của bạn và những người có liên quan hoặc các cá nhân khác (nếu bạn không phải là một cá nhân), liên quan đến Thỏa thuận này hoặc các Dịch vụ của Coinhako. Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân này theo Chính sách Bảo mật. Theo đó, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

 1. Việc bạn tiết lộ cho chúng tôi mọi dữ liệu cá nhân liên quan đến các cá nhân không phải là bạn đã hoặc sẽ được thực hiện theo tất cả các luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của dữ liệu, đồng thời những dữ liệu đó là chính xác, cập nhật và có liên quan khi được tiết lộ;
 2. Trước khi cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào như vậy cho chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, một bản sao của Chính sách bảo mật có sẵn tại đây: Chính sách quyền riêng tư, và trong trường hợp dữ liệu cá nhân liên quan đến một cá nhân không phải là bạn, hãy (hoặc tại thời điểm tiết lộ) cung cấp cho cá nhân đó một bản sao hoặc hướng cá nhân đó đến một trang web có chứa Chính sách quyền riêng tư (được sửa đổi theo thời gian); và
 3. Nếu đôi khi chúng tôi cung cấp cho bạn phiên bản thay thế của Chính sách quyền riêng tư, bạn nên nhanh chóng đọc thông báo đó và cung cấp các bản sao cập nhật của Chính sách quyền riêng tư cho hoặc chuyển hướng đến trang web chứa Chính sách quyền riêng tư đã cập nhật, bất kỳ cá nhân nào có dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

15. Bảo mật

15.1 Bảo mật Mật khẩu

Để truy cập Dịch vụ Coinhako, bạn sẽ phải tạo hoặc sẽ được cung cấp các chi tiết bảo mật, bao gồm tên người dùng và mật khẩu. Bạn có trách nhiệm giữ thiết bị điện tử mà bạn truy cập Dịch vụ Coinhako an toàn và duy trì bảo mật và kiểm soát đầy đủ đối với bất kỳ và tất cả các chi tiết bảo mật mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ Coinhako. Điều này bao gồm thực hiện tất cả các bước hợp lý để tránh mất mát, trộm cắp hoặc sử dụng sai các thiết bị điện tử đó và đảm bảo rằng các thiết bị điện tử đó đều được mã hóa và bảo vệ bằng mật khẩu.

Mọi mất mát hoặc xâm phạm thiết bị điện tử hoặc chi tiết bảo mật của bạn có thể dẫn đến việc các bên thứ ba truy cập trái phép vào Tài khoản Coinhako của bạn và làm mất hoặc đánh cắp bất kỳ loại tiền pháp lệnh hoặc Tài sản kỹ thuật số và / hoặc tiền có trong Tài khoản Coinhako của bạn và bất kỳ tài khoản liên quan nào, bao gồm (các) tài khoản ngân hàng được liên kết của bạn. Bạn luôn phải giữ an toàn cho các chi tiết bảo mật của mình. Ví dụ: mật khẩu cần được bảo vệ an toàn và không được chia sẻ hoặc hiển thị cho người khác.

Bạn không bao giờ nên truy cập từ xa hoặc chia sẻ màn hình máy tính của mình với người khác khi bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Coinhako của mình. Trong bất kỳ trường hợp nào, Coinhako sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp ID, mật khẩu hoặc mã xác thực 2 yếu tố hoặc chia sẻ màn hình hoặc tìm cách truy cập vào máy tính hoặc tài khoản của bạn. Bạn không nên cung cấp thông tin chi tiết của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào nhằm mục đích truy cập từ xa số tiền của bạn trừ khi được ủy quyền cụ thể theo Mục 3.2. Luôn đăng nhập vào Tài khoản Coinhako của bạn thông qua Trang web để xem lại bất kỳ giao dịch hoặc hành động nào nếu bạn có bất kỳ sự không chắc chắn nào về tính xác thực của bất kỳ thông tin hoặc thông báo nào.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu do sự xâm phạm thông tin đăng nhập tài khoản không do lỗi của Coinhako và / hoặc không tuân theo các yêu cầu nêu trong Mục 1t5.1 này, hoặc làm theo hoặc hành động theo bất kỳ thông báo hoặc cảnh báo nào mà chúng tôi có thể gửi cho bạn.

15.2 Xác thực và xác minh.

Để truy cập Dịch vụ Coinhako, người dùng được yêu cầu cung cấp địa chỉ email và tạo mật khẩu. Coinhako cung cấp xác thực yếu tố thứ hai thông qua thiết bị di động của người dùng (sử dụng ứng dụng Mật khẩu một lần dựa trên thời gian được hỗ trợ). Người dùng có trách nhiệm giữ cho các thiết bị điện tử mà Dịch vụ Coinhako được truy cập an toàn và duy trì bảo mật và kiểm soát đầy đủ đối với bất kỳ và tất cả các chi tiết bảo mật được sử dụng để truy cập Dịch vụ Coinhako. Điều này bao gồm thực hiện tất cả các bước hợp lý để tránh mất mát, trộm cắp hoặc sử dụng sai các thiết bị điện tử nói trên và đảm bảo rằng các thiết bị điện tử đó được bảo vệ bằng mật khẩu. Bất kỳ sự mất mát hoặc xâm phạm nào đối với các thiết bị điện tử cá nhân hoặc chi tiết bảo mật có thể dẫn đến việc bên thứ ba truy cập trái phép vào Tài khoản Coinhako của người dùng và làm mất hoặc đánh cắp bất kỳ Tài sản kỹ thuật số và / hoặc tiền có trong Tài khoản Coinhako của bạn và sử dụng sai bất kỳ tài khoản liên quan , bao gồm cả các tài khoản ngân hàng được liên kết.

15.3 Vi phạm an ninh.

Nếu bạn nghi ngờ rằng Tài khoản Coinhako của mình hoặc bất kỳ chi tiết bảo mật nào của bạn đã bị xâm phạm hoặc nếu bạn phát hiện ra bất kỳ gian lận hoặc cố gắng gian lận nào hoặc bất kỳ sự cố bảo mật nào khác (bao gồm cả một cuộc tấn công an ninh mạng) ảnh hưởng đến bạn và / hoặc Coinhako (" Vi phạm An ninh "), bạn phải:

 • Thông báo cho Bộ phận hỗ trợ Coinhako càng sớm càng tốt qua email miễn phí tại: hello@coinhako.com.
 • Tiếp tục cung cấp thông tin chính xác và cập nhật trong suốt thời gian xảy ra Vi phạm An ninh; và
 • Bạn phải thực hiện bất kỳ bước nào mà chúng tôi yêu cầu một cách hợp lý để giảm bớt, quản lý hoặc báo cáo bất kỳ hành vi Vi phạm Bảo mật nào.

Việc không cung cấp thông báo nhanh chóng về bất kỳ Vi phạm Bảo mật nào có thể được xem xét đến khi chúng tôi quyết định giải pháp phù hợp cho vấn đề.

15.4 An toàn và Bảo mật của Máy tính và Thiết bị của Bạn.

Coinhako không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc gián đoạn nào gây ra bởi bất kỳ vi-rút máy tính hoặc mã độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến máy tính hoặc thiết bị khác của bạn hoặc bất kỳ hành vi lừa đảo, giả mạo hoặc tấn công nào khác. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thường xuyên phần mềm ngăn chặn và sàng lọc vi rút có sẵn và uy tín. Bạn cũng nên biết rằng các dịch vụ SMS và email rất dễ bị tấn công giả mạo và lừa đảo và nên cẩn thận trong việc xem xét các tin nhắn có mục đích đến từ chúng tôi.

16. Giải quyết tranh chấp

Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến các Điều khoản này, bạn hoặc chúng tôi có thể bắt đầu các thủ tục giải quyết tranh chấp được nêu trong phần này bằng cách gửi cho bên kia văn bản ghi chú về tranh chấp đó ("Thông báo tranh chấp").

Sau khi phát hành Thông báo tranh chấp, cả bạn và chúng tôi sẽ đồng ý tham gia hòa giải và cam kết tuân theo các điều khoản của bất kỳ giải quyết nào đã đạt được. Việc hòa giải phải diễn ra trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Thông báo Tranh chấp và hòa giải viên phải là Cộng tác viên hoặc Hòa giải viên chính được Trung tâm Hòa giải Singapore công nhận hoặc một hòa giải viên được công nhận đã được thỏa thuận trên cơ sở đột xuất giữa các bên nhằm tìm kiếm một giải pháp khả thi cho tranh chấp. Các bên sẽ cố gắng thỏa thuận về một hòa giải viên, nếu không lựa chọn được hòa giải viên của Trung tâm Hòa giải Singapore.

Nếu tranh chấp không thể được giải quyết bằng hòa giải trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Thông báo Tranh chấp, thì bạn hoặc chúng tôi có thể đưa tranh chấp lên trọng tài do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC) quản lý theo Quy tắc Trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (Quy tắc SIAC) vào thời điểm hiện tại có hiệu lực, những quy tắc nào được coi là kết hợp với tham chiếu phần này. Trụ sở của trọng tài sẽ là Singapore. Ngôn ngữ của trọng tài sẽ là tiếng Anh.

17. Luật pháp hiện hành

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam, bất kể xung đột với các quy định pháp luật của nó.

Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của các Điều khoản này sẽ không được coi là sự từ bỏ các quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị tòa án cho là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực.

Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về Dịch vụ của chúng tôi, đồng thời thay thế và thay thế bất kỳ thỏa thuận nào trước đây giữa chúng tôi có thể có về Dịch vụ.

Chính sách chống rửa tiền và trừng phạt

Chính sách Phòng chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố (sau đây gọi là "Chính sách AML") nêu ra các tiêu chuẩn thống nhất chung tối thiểu về các biện pháp trừng phạt, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố cần được tuân thủ bởi Hako Technology Pte. Ltd.

Chính sách AML được thiết kế để đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các yêu cầu và nghĩa vụ được quy định trong luật pháp Việt Nam hiện hành, các quy định, quy tắc và Hướng dẫn ngành cho lĩnh vực dịch vụ tài chính, bao gồm cả việc cần có các hệ thống và kiểm soát thích hợp để giảm thiểu rủi ro của công ty được sử dụng để tạo điều kiện cho tội phạm tài chính.

Ở bất kỳ quốc gia nào mà luật và quy định về chống rửa tiền hiện hành yêu cầu chúng tôi thiết lập các tiêu chuẩn cao hơn, họ phải đáp ứng các tiêu chuẩn đó. Việc tuân thủ Chính sách này là hoàn toàn cần thiết để đảm bảo rằng chúng tôi, bất kể vị trí địa lý, sẽ tìm cách tuân thủ đầy đủ các luật và quy định hiện hành về chống rửa tiền.

Các chính sách và nguyên tắc này được thiết kế để đảm bảo rằng tất cả các Công ty thuộc Tập đoàn đều tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định áp dụng tại Singapore, Việt Nam cũng như các nghĩa vụ địa phương của họ.

1. Chính sách AML

Chính sách AML đưa ra các tiêu chuẩn tối thiểu mà chúng tôi phải tuân thủ, bao gồm:

 1. Việc bổ nhiệm một Cán bộ tuân thủ, người có trách nhiệm giám sát việc tuân thủ của chúng tôi đối với pháp luật, quy định, quy tắc liên quan và hướng dẫn ngành;
 2. Thiết lập và duy trì Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro (Risk Based Approach - RBA) nhằm đánh giá và quản lý rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố;
 3. Thiết lập và duy trì các thủ tục thẩm định khách hàng dựa trên rủi ro, xác định, xác minh và biết khách hàng của bạn (KYC), bao gồm cả việc nâng cao trách nhiệm giải trình đối với những khách hàng có rủi ro cao hơn, chẳng hạn như Người bị tố giác về mặt chính trị (Politically Exposed Persons - PEP) và các mối quan hệ với phóng viên;
 4. Thiết lập và duy trì các hệ thống và thủ tục dựa trên rủi ro để giám sát hoạt động liên tục của người dùng;
 5. Thủ tục báo cáo hoạt động đáng ngờ trong nội bộ và cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan khi thích hợp;
 6. Việc duy trì các hồ sơ thích hợp trong khoảng thời gian quy định tối thiểu;
 7. Đào tạo và nâng cao nhận thức cho tất cả nhân viên có liên quan trong Công ty của chúng tôi; và
 8. Việc cung cấp thông tin quản lý thích hợp và báo cáo cho quản lý cấp cao về việc Công ty tuân thủ các yêu cầu.

2. Chính sách Trừng phạt

Công ty bị cấm giao dịch với các cá nhân, công ty và quốc gia nằm trong danh sách Xử phạt theo quy định. Do đó, chúng tôi sẽ nỗ lực để hỗ trợ Liên hợp quốc, Liên minh châu u, Bộ Tài chính Vương quốc Anh và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ (OFAC) và các danh sách trừng phạt khác trong tất cả các khu vực tài phán mà chúng tôi hoạt động.

3. Danh sách Cấm Cá nhân, Sử dụng và Giao dịch

Lừa đảo, cờ bạc, kinh doanh rủi ro cao, rửa tiền, tài trợ khủng bố, mã độc, thị trường mạng ẩn danh, lừa đảo, hack / tiền bị đánh cắp, trao đổi rủi ro cao, lạm dụng, ma túy, tài liệu người lớn và tiếp thị đa cấp, các quốc gia / cá nhân bị trừng phạt và cá nhân bị tố giác về mặt chính trị.

Tuyên bố chống tham nhũng

Coinhako hoàn toàn cam kết đảm bảo rằng tất cả nhân viên của mình và Coinhako với tư cách là một tổ chức, tuân thủ tất cả các luật chống hối lộ và tham nhũng ở tất cả các khu vực pháp lý nơi Coinhako hoạt động.

Coinhako không khoan nhượng với hối lộ và tham nhũng.

1. Các định nghĩa

Hành vi tham nhũng được định nghĩa là hành động không trung thực hoặc không trung thực trong việc thực hiện các chức năng của công việc hoặc lợi dụng việc làm của mình để thu lợi cho bản thân, cho Công ty hoặc cho cá nhân hoặc tổ chức khác hoặc gây ra mất mát cho một bên / người khác.

Hối lộ được định nghĩa là hành vi

 • Cung cấp, đề nghị hoặc gây ra lợi ích cho người khác với mục đích gây ảnh hưởng vì lợi ích kinh doanh hoặc cá nhân, trong đó lợi ích đó không phải là do hợp pháp và bất kể người nhận có phải là mục tiêu dự kiến của lợi ích đó hay không;
 • Gạ gẫm hoặc nhận lợi ích từ người khác với mục đích cung cấp lợi ích kinh doanh hoặc cá nhân, trong trường hợp lợi ích đó không hợp pháp; hoặc
 • Xúi giục hoặc cho phép bên thứ ba cung cấp, đề nghị hoặc gây ra lợi ích cho người khác với mục đích gây ảnh hưởng vì lợi ích kinh doanh hoặc cá nhân, trong đó lợi ích đó là không hợp pháp bất kể người nhận có phải là mục tiêu dự kiến của lợi ích hay không.

Khi xác định xem có xảy ra tham nhũng hoặc hối lộ hay không, lợi ích nhận được có thể là tiền hoặc hình thức khác. Hối lộ có thể liên quan đến việc tặng, nhận hoặc nhận bất kỳ món quà, phần thưởng, sự hiếu khách hoặc đề nghị nào khác có thể được coi là động cơ, ưu đãi hoặc xúi giục để thực hiện một hành động không đúng hoặc đạt được lợi thế kinh doanh hoặc cá nhân.

2. Các Nguyên tắc

Coinhako sẽ duy trì các tiêu chuẩn sau liên quan đến tất cả các vấn đề liên quan đến chống hối lộ hoặc chống tham nhũng.

 1. Coinhako nghiêm cấm tất cả các hình thức hối lộ và tham nhũng, bao gồm cả các khoản thanh toán thúc đẩy. Công ty sẽ báo cáo tất cả các trường hợp hối lộ và tham nhũng cho các cơ quan có liên quan mà không có ngoại lệ.
 2. Khi nhận hoặc tặng quà và / hoặc chiêu đãi, nhân viên phải đảm bảo rằng quà tặng và / hoặc chiêu đãi phải hợp lý và tương xứng với mục đích mà họ được tặng hoặc nhận.
 3. Tất cả nhân viên phải báo cáo mọi vấn đề xung đột lợi ích trước khi tặng hoặc nhận quà.
 4. Tất cả các hành vi nghi vấn phải được báo cáo cho (các) nhân viên báo cáo có liên quan và tất cả các nghi ngờ về hành vi không chính đáng liên quan đến tham nhũng hoặc hối lộ phải được báo cáo trực tiếp cho ban quản lý hoặc qua các kênh tố giác của Công ty.
 5. Nhân viên nên thực hiện sự cẩn thận và siêng năng cao độ khi tiếp xúc với các công chức.
Thông báo bảo vệ dữ liệu cho khách hàng

Thông báo Bảo vệ Dữ liệu này ("Thông báo") đưa ra cơ sở mà HAKO TECHNOLOGY PTE LTD ("chúng tôi", hoặc "của chúng tôi") có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng theo quy định Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân (Personal Data Protection Act - PDPA). Thông báo này áp dụng cho dữ liệu cá nhân do chúng tôi sở hữu hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi, bao gồm dữ liệu cá nhân thuộc sở hữu của các tổ chức mà chúng tôi đã tham gia thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích của chúng tôi.

Bằng cách tương tác với chúng tôi, gửi thông tin cho chúng tôi hoặc đăng ký Dịch vụ do chúng tôi cung cấp, bạn đồng ý và chấp thuận việc Công ty thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho (các) Chi nhánh của Coinhako, các đại diện, đại lý và / hoặc các nhà cung cấp dịch vụ trong phạm vi cần thiết cho việc cung cấp Dịch vụ hoặc được bạn đồng ý và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân đó cho các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của Công ty và các bên thứ ba có liên quan theo cách được quy định trong Chính sách Bảo mật này.

1. Dữ liệu Cá nhân

 • Như được sử dụng trong Thông báo này:

  "Khách hàng" có nghĩa là một cá nhân (a) đã liên hệ với chúng tôi thông qua bất kỳ phương tiện nào để tìm hiểu thêm về bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp, hoặc (b) có thể, hoặc đã ký hợp đồng với chúng tôi để cung cấp bất kỳ hàng hóa nào hoặc dịch vụ của chúng tôi; và

  "Dữ liệu cá nhân" có nghĩa là dữ liệu, cho dù đúng hay không, về một khách hàng có thể được xác định: (a) từ dữ liệu đó; hoặc (b) từ dữ liệu đó và thông tin khác mà chúng tôi có hoặc có khả năng có quyền truy cập.

 • Tùy thuộc vào bản chất tương tác của bạn với chúng tôi, một số ví dụ về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn bao gồm tên, số nhận dạng như Chứng minh Nhân dân, Mã số Cá nhân ngoại quốc, giấy phép lao động và giấy khai sinh, địa chỉ cư trú, địa chỉ email, số điện thoại, quốc tịch, giới tính , ngày sinh, tình trạng hôn nhân, thông tin việc làm và thông tin tài chính.
 • Các thuật ngữ khác được sử dụng trong Thông báo này sẽ có ý nghĩa được nêu trong PDPA (khi ngữ cảnh cho phép).

2. Thu thập, Sử dụng và Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân

 • Chúng tôi thường không thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi (a) dữ liệu đó được bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi trực tiếp hoặc thông qua một bên thứ ba đã được bạn ủy quyền hợp lệ để tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi ("đại diện được ủy quyền" của bạn) sau khi (i) bạn (hoặc đại diện được ủy quyền của bạn) đã được thông báo về các mục đích mà dữ liệu được thu thập và (ii) bạn (hoặc đại diện được ủy quyền của bạn) đã đồng ý bằng văn bản đối với việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích đó, hoặc (b) việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý được PDPA hoặc các luật khác cho phép hoặc yêu cầu. Chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đồng ý của bạn trước khi thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân bổ sung nào và trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một mục đích chưa được thông báo cho bạn (trừ khi được pháp luật cho phép hoặc cho phép).
 • Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích sau:

  • thực hiện các nghĩa vụ trong quá trình hoặc liên quan đến việc chúng tôi cung cấp hàng hóa và / hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu;
  • xác minh danh tính của bạn;
  • trả lời, xử lý và triển khai các truy vấn, yêu cầu, ứng dụng, khiếu nại và phản hồi từ bạn;
  • quản lý mối quan hệ của bạn với chúng tôi;
  • xử lý các giao dịch thanh toán hoặc tín dụng;
  • tuân thủ mọi luật, quy định, quy tắc thực hành, hướng dẫn hoặc quy tắc hiện hành hoặc để hỗ trợ việc thực thi pháp luật và điều tra do bất kỳ cơ quan chính phủ và / hoặc cơ quan quản lý nào tiến hành;
  • bất kỳ mục đích nào khác mà bạn đã cung cấp thông tin;
  • chuyển giao cho bất kỳ bên thứ ba không có liên kết nào bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ và đại lý bên thứ ba của chúng tôi, cũng như các cơ quan quản lý và chính phủ và / hoặc cơ quan quản lý có liên quan, cho dù ở Việt Nam hay nước ngoài, cho các mục đích nêu trên; và
  • bất kỳ mục đích kinh doanh ngẫu nhiên nào khác liên quan đến hoặc liên quan đến những điều trên.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn
  • khi việc tiết lộ đó là bắt buộc để thực hiện các nghĩa vụ trong quá trình hoặc liên quan đến việc chúng tôi cung cấp hàng hóa và dịch vụ mà bạn yêu cầu; hoặc
  • cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, các đại lý và các tổ chức khác mà chúng tôi đã tham gia để thực hiện bất kỳ chức năng nào liên quan đến các mục đích nêu trên.
 • Các mục đích được liệt kê trong các điều khoản trên có thể tiếp tục áp dụng ngay cả trong các tình huống mà mối quan hệ của bạn với chúng tôi (ví dụ: theo hợp đồng lao động của bạn nếu bạn được thuê) đã bị chấm dứt hoặc thay đổi theo bất kỳ cách nào, trong một khoảng thời gian hợp lý sau đó (bao gồm, nếu có, một khoảng thời gian cho phép chúng tôi thực thi các quyền của mình theo hợp đồng với bạn).

3. Rút lại sự đồng ý của bạn

 • Sự đồng ý mà bạn cung cấp cho việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn sẽ vẫn có giá trị cho đến khi bạn rút lại bằng văn bản tại thời điểm đó. Bạn có thể rút lại sự đồng ý và yêu cầu chúng tôi ngừng thu thập, sử dụng và / hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích được liệt kê ở trên bằng cách gửi yêu cầu của bạn bằng văn bản hoặc qua email cho Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới.
 • Khi nhận được văn bản yêu cầu rút lại sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu thời gian hợp lý (tùy thuộc vào mức độ phức tạp của yêu cầu và ảnh hưởng của nó đến mối quan hệ của chúng tôi với bạn) để yêu cầu của bạn được xử lý và chúng tôi thông báo cho bạn về hậu quả của chúng tôi gia nhập cùng, bao gồm mọi hậu quả pháp lý có thể ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của bạn đối với chúng tôi. Nói chung, chúng tôi sẽ tìm cách xử lý yêu cầu của bạn trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được.
 • Trong khi chúng tôi tôn trọng quyết định rút lại sự đồng ý của bạn, xin lưu ý rằng tùy thuộc vào bản chất và phạm vi yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bạn và trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước hoàn thành việc xử lý yêu cầu của bạn. Nếu bạn quyết định hủy bỏ sự đồng ý của mình, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng văn bản theo cách được mô tả trong khoản 8 ở trên.
 • Xin lưu ý rằng việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến quyền của chúng tôi trong việc tiếp tục thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi việc thu thập, sử dụng và tiết lộ mà không có sự đồng ý được cho phép hoặc yêu cầu theo luật hiện hành.

4. Truy cập và Chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân

 • Nếu bạn muốn thực hiện (a) yêu cầu truy cập để truy cập vào bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn hoặc thông tin về cách chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc (b) yêu cầu chỉnh sửa để sửa hoặc cập nhật bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn mà chúng tôi lưu trữ về bạn, bạn có thể gửi yêu cầu của mình bằng văn bản hoặc qua email cho Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới.
 • Xin lưu ý rằng sẽ có một khoản chi phí có thể được tính cho một yêu cầu truy cập. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về khoản phí trước khi xử lý yêu cầu của bạn.
 • Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn sớm nhất có thể. Phản hồi của chúng tôi sẽ trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc. Nếu chúng tôi không thể trả lời yêu cầu của bạn trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản cho bạn trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ thời điểm mà chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của bạn. Nếu chúng tôi không thể cung cấp cho bạn bất kỳ dữ liệu cá nhân nào hoặc thực hiện chỉnh sửa theo yêu cầu của bạn, chúng tôi nói chung sẽ thông báo cho bạn lý do tại sao chúng tôi không thể làm như vậy (trừ trường hợp chúng tôi không bắt buộc phải làm như vậy theo PDPA).

5. Bảo vệ Dữ liệu cá nhân

 • Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xử lý hoặc các rủi ro tương tự, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp hành chính, vật lý và kỹ thuật thích hợp như bảo vệ chống vi-rút cập nhật, mã hóa, sử dụng các bộ lọc quyền riêng tư và chỉ tiết lộ dữ liệu cá nhân trong nội bộ và cho các đại lý và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ủy quyền của chúng tôi trên cơ sở cần biết.
 • Tuy nhiên, bạn nên biết rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử là hoàn toàn an toàn. Mặc dù không thể đảm bảo an ninh, nhưng chúng tôi cố gắng bảo vệ an toàn thông tin của bạn và liên tục xem xét và nâng cao các biện pháp bảo mật thông tin.

6. Độ chính xác của Dữ liệu Cá nhân

 • Chúng tôi thường dựa vào dữ liệu cá nhân do bạn (hoặc đại diện được ủy quyền của bạn) cung cấp. Để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn là mới nhất, đầy đủ và chính xác, vui lòng cập nhật cho chúng tôi nếu có thay đổi đối với dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách thông báo cho Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng văn bản hoặc qua email theo chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới.

7. Lưu trữ Dữ liệu cá nhân

 • Chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là cần thiết để thực hiện mục đích mà dữ liệu được thu thập, hoặc theo yêu cầu hoặc cho phép của luật hiện hành.
 • Chúng tôi sẽ ngừng lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc xóa các phương tiện mà dữ liệu có thể được liên kết với bạn, ngay khi có lý do để cho rằng việc lưu giữ đó không còn phục vụ mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập và không còn còn cần thiết cho các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh.

8. Lưu chuyển Dữ liệu cá nhân ra ngoài

 • Chúng tôi thường không chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia bên ngoài Singapore và Việt Nam. Tuy nhiên, nếu chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý của bạn để việc chuyển giao được thực hiện và chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn tiếp tục nhận được sự bảo vệ tiêu chuẩn.

9. Nhân viên Bảo vệ dữ liệu

 • Bạn có thể liên hệ với bộ phận trợ giúp của chúng tôi và sẽ được chuyển đến Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc phản hồi nào về các chính sách và quy trình bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi hoặc nếu bạn muốn đưa ra bất kỳ yêu cầu nào theo cách sau:
  Email: hello@coinhako.com

10. Hiệu lực của Thông báo và Thay đổi đối với Thông báo

 • Thông báo này áp dụng cùng với bất kỳ thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản đồng ý nào khác áp dụng liên quan đến việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Chúng tôi có thể sửa đổi Thông báo này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bạn có thể xác định xem có bất kỳ sửa đổi nào như vậy đã diễn ra hay không bằng cách tham khảo ngày mà Thông báo này được cập nhật lần cuối. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn thừa nhận và chấp nhận những thay đổi đó.

  Ngày có hiệu lực: 05/10/2021
  Cập nhật lần cuối: 05/10/2021

Tiết lộ rủi ro Dịch vụ Tài sản thanh toán kỹ thuật số

Trước khi thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ bất kỳ khoản tiền nào hoặc tài sản, bạn nên biết những điều sau:

 • Xin lưu ý rằng bạn có thể không thu hồi được tất cả số tiền hoặc Tài sản thanh toán kỹ thuật số mà bạn đã trả cho nhà cung cấp dịch vụ Tài sản thanh toán kỹ thuật số nếu hoạt động kinh doanh của nhà cung cấp dịch vụ Tài sản thanh toán kỹ thuật số của bạn không thành công.
 • Bạn không nên giao dịch bằng Tài sản thanh toán kỹ thuật số nếu bạn không quen với Tài sản thanh toán kỹ thuật số. Giao dịch bằng Tài sản thanh toán kỹ thuật số có thể không phù hợp với bạn nếu bạn không quen thuộc với công nghệ mà các dịch vụ Tài sản thanh toán kỹ thuật số được cung cấp.
 • Bạn nên biết rằng giá trị của các Tài sản thanh toán kỹ thuật số có thể dao động rất nhiều. Bạn chỉ nên mua Tài sản thanh toán kỹ thuật số nếu bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro mất tất cả số tiền bạn đã bỏ vào các tài sản đó.
Dành riêng cho người dùng Dịch vụ tại Việt Nam

Hiện tại Hành lang pháp lý tại Việt Nam về Tài sản Kỹ thuật số đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. Vì vậy, đây là một số cam kết Pháp lý người dùng sử dụng Coinhako tại Việt Nam cần hiểu rõ và tuân thủ.

1. Đối với Coinhako

 • Cam kết bảo mật thông tin: Toàn bộ các dữ liệu cá nhân, thông tin giao dịch và các hoạt động của bạn được chúng tôi đảm bảo giữ an toàn và không chia sẻ cho bất kỳ đơn vị nào không nằm trong phạm vi quản lý, sở hữu hoặc đối tác cung cấp dịch vụ của chúng tôi.
 • Trong trường hợp có yêu cầu từ cơ quan chính phủ và / hoặc cơ quan quản lý Nhà nước, chúng tôi được phép cung cấp các thông tin dữ liệu bạn đã chia sẻ, để hỗ trợ các hoạt động thực thi pháp luật và điều tra.
 • Mọi giao dịch liên quan đến việc Nạp/Rút tiền Pháp lệnh, Thực hiện giao dịch của người dùng Coinhako tại Việt Nam sẽ được phản ánh đầy đủ vào Báo cáo Thuế định kỳ, Báo cáo Tài chính năm của các công ty đối tác của Công ty Hako Tech Pte. Ltd. tại Việt Nam để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Thuế Doanh nghiệp theo quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam.
 • Chúng tôi có quyền và nghĩa vụ dừng cung cấp dịch vụ cũng như thông báo đến cơ quan chính phủ và / hoặc cơ quan quản lý Nhà nước nếu nhận thấy các hành vi vi phạm Pháp luật của người dùng trên nền tảng Coinhako.

2. Đối với người dùng dịch vụ của Coinhako tại Việt Nam

 • Tuyệt đối không được phép lợi dụng các dịch vụ liên quan đến tài sản Kỹ thuật số cung cấp bởi Coinhako để thực hiện các hành vi trái pháp luật, gây ảnh hưởng đến pháp luật và môi trường kinh tế Việt Nam.
 • Nghiêm túc chấp hành và chủ động thực hiện các nghĩa vụ công dân có liên quan, đặc biệt là các nghĩa vụ liên quan đến Khai báo Thuế và nộp Thuế theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành.
Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, các hoạt động của trang web này hoặc giao dịch của bạn với trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Coinhako

www.coinhako.com

14 Robinson Road #08-01A

Singapore 048545

hello@coinhako.com